Daniel Fong-Sai

From Neocron Classic Wiki
Jump to: navigation, search

Daniel Fong-Sai is an NPC involved in Jones Berserker mission. He can be found in Pepper Park Sec-1.

Daniel Fong-Sai
Gender
Male
Race Human
Level
40/40 <<<<
Location
File:DanielFongSai.jpg
His location on the upper level Pepper Park Sec-1.